บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ต่อเนื่องปีที่ 8

บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมีตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลใน พิธีมอบรางวัลของจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนมหิศราธบดี ตำบลบ้านโพธิ์ อำเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา 

โดยรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบกิจการต้นแบบที่ดี ในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ โดยทั้งนายจ้างและลูกจ้างร่วมกันสร้างความร่วมมือด้านแรงงานสัมพันธ์  

Comments are closed.
Categories