Monthly Archives: October 2020

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา นายยิ่งใหญ่ นาเวียง ผู้จัดการทั่วไป ด้านทรัพยากรบุคคลและธุรการ ผู้แทนจากบริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด   เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน (พ.ศ.2559-2563) โดยบริษัทฯมีความที่จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและจัดสวัสดิการให้มีความเหมาะสม […]
Read more
Categories