Monthly Archives: January 2024

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา นางสาวศิวพร มณีศิริ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เป็นตัวแทนผู้บริหารบริษัทในกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เข้ารับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2566 จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบโล่รางวัล […]
Read more
Categories