กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับดีเยี่ยม

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา นางสาวศิวพร มณีศิริ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เป็นตัวแทนผู้บริหารบริษัทในกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เข้ารับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2566 จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบโล่รางวัล เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ โดยทุกบริษัทในกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

Comments are closed.
Categories