ความยั่งยืน

CPPC Sustainability Dimensions

Heart Health Home

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้นำหลักการ “สามประโยชน์” มาใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาเกือบหนึ่งศตวรรษ โดยเริ่มจากการเอาใจใส่ผู้อื่นเป็นลำดับแรก หลักสามประโยชน์ดังกล่าวมีความหมายว่า บริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศที่เราไปลงทุนเป็นลำดับแรก คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและสังคมที่เราได้ดำเนินกิจการในพื้นที่นั้นๆ  และสุดท้าย จึงคำนึงถึงประโยชน์ทางธุรกิจ พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

เพื่อให้ธุรกิจมีความยั่งยืน เราคำนึงถึงโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในปัจจุบันเศรษฐกิจโลกคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีการเปลี่ยนแปลงจากอุตสาหกรรมดั้งเดิมไปสู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ   ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์มีการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกมาโดยตลอด

ในอดีต เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากมาย กิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้ถูกประกาศแจ้งให้สาธารณชนรับรู้ แต่ในปัจจุบันการมีส่วนร่วมต่อสังคัมนับเป็นบทบาทที่สำคัญของธุรกิจ ดังนั้น  บริษัทจึงเปิดโอกาสให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น คู่ค้าทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมกับบริษัท   ผลลัพธ์ของการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงให้เห็นถึงพลังในการขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน

หลักการ “สามประโยชน์” มีความหมายเป็น 3 มิติ ด้านความยั่งยืนของบริษัท ดังนี้ หัวใจ (Heart) – ยึดมั่นธุรกิจที่ยั่งยืน, สุขภาพ (Health) – ยึดมั่นสังคมที่ยั่งยืน, บ้าน (Home) – ยึดมั่นสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน หลักการเหล่านี้ เป็นรากฐานของความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งถูกนำไปใช้กับหน่วยธุรกิจทั้งหมดอย่างทั่วถึง