ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Vendor)